CHíNH SáCH

Chính sách mua hàng

Các quy định chính sách khi mua hàng, khuyến cáo khách hàng nên đọc qua trước khi mua

Chính sách bảo hiểm hàng hóa

Chính sách bảo hiểm với hàng hóa đắt tiền

Chính sách kiểm hàng

Các quy định chính sách kiểm hàng hóa

Chính sách giải quyết khiếu nại

Các chính sách khiếu nại quan trọng